add tag
निरंजन
नमस्कार,

आपल्या संकेतस्थळाकरिता एक चित्र निवडणं आवश्यक आहे. संकेतस्थळाच्या डावीकडे सर्वात वर काळ्या रंगाची `TeX` लिहिलेली एक टोपी हे आपलं सध्याचं चित्र आहे. एका नव्या चित्राची आपल्या संकेतस्थळास गरज आहे. सध्याच्या चित्राचा कोड [इथे](https://topanswers.xyz/tex?q=717#a827) पाहता येऊ शकतो.

```
\documentclass[margin=0.3mm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\definecolor{dred}{RGB}{159,57,61}
\pagecolor{white}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont[Script=Devanagari]{Shobhika}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\begin{scope}[transform shape,rotate=-17.5]

% brim
\fill[black] (0.62, 0.66) .. controls (0.62, 0.52) and (0.34, 0.37) .. (0, 0.37) .. controls (-0.34, 0.37) and (-0.62, 0.52) .. (-0.62, 0.66) .. controls (-0.62, 0.8) and (-0.34, 0.7) .. (0, 0.7) .. controls (0.34, 0.7) and (0.62, 0.8) .. (0.62, 0.66) -- cycle;

% top ellipse
\fill[black] (0,1.13) ellipse (0.42 and 0.1);
\fill[black] (-0.37,0.61) -- (0.37,0.61) -- (0.42,1.13) -- (-0.42,1.13) -- cycle;

% bottom ellipse
\fill[dred] (0,0.61) ellipse (0.37 and 0.1);
\fill[dred] (-0.37,0.61) -- (0.37,0.61) -- (0.38,0.73) -- (-0.38,0.73) -- cycle;

% cutout
\fill[black] (0,0.73) ellipse (0.38 and 0.1);

% text
\node[white] at (-0,0.92) {\tiny लाटेक्};

\end{scope}
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

त्या कोडमध्ये देवनागरीत `लाटेक्` असं लिहून मी वरील चित्र तयार केलं आहे. त्याच चित्रात किमान बदल करण्यामागची प्रेरणा अशी की त्यामुळे इंग्रजी व मराठी टेक् संकेतस्थळांचा संबंधदेखील प्रस्थापित होईल व फरक केवळ माध्यमाचा आहे हेदेखील प्रस्थापित होईल.

तुम्हाला काय वाटतं?

Enter question or answer id or url (and optionally further answer ids/urls from the same question) from

Separate each id/url with a space. No need to list your own answers; they will be imported automatically.