add tag
Sushant
[मराठी](https://ctan.org/pkg/marathi) हा आज्ञासंच वापरून धारिका तयार करताना त्यात इंग्लिश मजकूर लॅटिन लिपीत लिहायचा असेल तर काय करता येईल?
नमुना आज्ञावली खाली दिली आहे.

```
\documentclass{article}

\usepackage{marathi}

\begin{document}

    \नमुना
    
    English 12345
    
\end{document}
```
Top Answer
निरंजन
मराठी आज्ञासंचातर्फे शोभिका हा टंक मूलटंक म्हणून निवडला जातो. ह्या टंकात लॅटिन अक्षरांचा समावेश आहे, त्यामुळे लॅटिन लिपीतील अक्षरे दिसण्यास कोणतीही अडचण नाही, परंतु `babel` आज्ञासंचातील `\babelprovide` ह्या आज्ञेकरिता वापरलेले `mapdigits` हे प्राचल लुआलाटेक्-सह लॅटिन अंकांचे देवनागरी अंकांत रूपांतरण करते, तसेच `polyglossia` आज्ञासंच वापरत असल्यास `Mapping=devanagarinumerals` हे प्राचलदेखील तेच काम करते. त्यामुळे साध्या मजकुरात लिहिलेले लॅटिन अंक फलितात दिसत नाहीत, परंतु आकडे `$1,2,3$` अथवा `\(1,2,3\)` अशा प्रकारे गणित-क्षेत्रात लिहिले, तर ते व्यवस्थित दिसतात. तसेच लाटेक्-चा मूलटंक (लॅटिन मॉडर्न) वापरावयाचा असेल, तर `\fontfamily{lmr}\selectfont` ह्या फॉन्टस्पेक आज्ञासंचापूर्वीपासून लाटेक्-मध्ये असणाऱ्या आज्ञा वापरता येऊ शकतात. नमुना आज्ञावली पुढे पाहा.

```
\documentclass{article}
\usepackage{marathi}
\DeclareTextFontCommand{\latintext}{\fontfamily{lmr}\selectfont}

\begin{document}
मराठी मजकुरात देवनागरी आकडे १,२,३ व लॅटिन आकडे \(1,2,3\).

Latin text in Shobhika font with Latin numerals $1,2,3,4,5$.

{%
  \fontfamily{lmr}\selectfont
  Latin text in default \LaTeX\ font. (i.e.~Latin Modern)
}%

\latintext{Latin text in default \LaTeX\ font. (i.e.~Latin Modern)}
\end{document}
```

This room is for discussion about this question.

Once logged in you can direct comments to any contributor here.

Enter question or answer id or url (and optionally further answer ids/urls from the same question) from

Separate each id/url with a space. No need to list your own answers; they will be imported automatically.