लेख
add tag
निरंजन
लाटेक्-वर मराठी लिहिण्यासाठी ज्या अनेक आज्ञा समाविष्ट कराव्या लागतात, त्या लिहाव्या न लागता, केवळ एक आज्ञासंच निवडून ही कामं करता यावीत ह्याकरिता [`marathi`](https://ctan.org/pkg/marathi) हा आज्ञासंच CTAN वर प्रकाशित झाला आहे. ह्या आज्ञासंचाची [पुस्तिका](http://ctan.math.washington.edu/tex-archive/language/marathi/marathi.pdf) मराठीत आहे. डॉक्स्ट्रिप ह्या प्रगत आज्ञावलीचा वापर करून तयार करण्यात आलेली ही पहिली मराठी पुस्तिका आहे. ही लाटेक्-वरची दुसरी मराठी हस्तपुस्तिका आहे. (पहिली रोहित होळकरांची लाटेक्-च्या सर्वसाधारण वापराविषयी व पॉलिग्लॉसिया आज्ञासंचावरची. ती [इथे](https://ctan.org/pkg/latex-mr) इथे पाहता येईल.) `blindtext` ह्या आज्ञासंचाप्रमाणे मराठीतून नमुना मजकूर तयार करण्याची सुविधादेखील ह्या आज्ञासंचात अंतर्भूत आहे. `article`, `letter`, `beamer`, `report`, `book` ह्या सर्व लाटेक्-वर्गांचे नमुने ह्या आज्ञासंचासह तयार करता येतात. पुढील उदाहरणासह हे स्पष्ट होऊ शकेल. ह्या आज्ञासंचाबाबत कोणतेही प्रश्न अथवा सुधारणा असतील तर त्या [गिटलॅबच्या पानावर](https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi) सुचवता येतील. पुढील उदाहरण झी-लाटेक् अथवा लुआ-लाटेक्-चा वापर करून चालवून पाहा.

```
\documentclass{article}
\usepackage{marathi}

\begin{document}
    \नमुना
\end{document}
```

This room is for discussion about this question.

Once logged in you can direct comments to any contributor here.

Enter question or answer id or url (and optionally further answer ids/urls from the same question) from

Separate each id/url with a space. No need to list your own answers; they will be imported automatically.